Odpady Štěpán

Odpadový hospodář k Vašim službámOdpadový hospodář Praha

Vítám Vás na svých webových stránkách poradce v oblasti životního prostředí.
Dovolte mi, abych se nejdříve představil, jmenuji se Ing. Pavel Štěpán, jsem absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a posledních 14 let se věnuji problematice v oblasti životního prostředí, 3 roky na České inspekci životního prostředí a 11 let ve společnostech zabývajících se nakládáním s odpady.

Pro své klienty nabízím mimo jiné služby v následujících oblastech:

nebezpečné odpady

Nebezpečné odpady

Značení, třídění, skladování nebezpečných odpadů, evidenční a identifikační listy, základní popisy odpadů, povolení k provozu zařízení pro nakládání s odpady, provozní řády a havarijní plány a další služby potřebné k nakládání s nebezpečnými odpady.

odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Zařazování odpadů, značení, sběrná místa, balení, vedení průběžné evidence o odpadech, roční hlášení o odpadech, odpadový hospodář, zpětný odběr výrobků, plány odpadového hospodářství, konzultační a poradenská činnost a další služby při vedení agendy odpadového hospodářství.

integrované povolení - EIA

Integrované povolení

Posuzování vlivu podnikatelského záměru na životní prostředí (malá EIA), žádosti o udělení souhlasu k provozování zařízení dle zákona o odpadech a zákona o integrované prevenci-IPPC, provozní řády zařízení pro sběr, výkup, shromažďování, využívání a odstraňování odpadů, havarijní plány, dokumentace k prevenci v oblasti závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky a další povolení potřebná k nakládání s odpady.

správní řízení a soud

Správní řízení a soud

Právní a poradenská činnost při správních řízeních a soudních jednáních v oblasti životního prostředí, zastupování společností.

Kontaktujte mě neváhejte se mě na cokoliv zeptat